Димитър Якимов 1, Весела Балтова 2, Волфганг Люпке 1, 

Валентин Стоянов 3, Богдана Матева 3 


1 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, 

2 Център за холистично здраве и детокс „ХомеоАрт” – София, 3Център по нутрициология и интегративна фитотерапия 

"Хербалкан” - Берковица


Въведение
 След пандемията на SARS-CoV и ефикастността на извлеци от растения, съдържащи голямо количество флавониди, фенолни киселини и други феноли, интересът към потенциалната тяхна терапевтична употреба се фокусира върху вируса SARS-CoV-2. Като се има предвид въздействието на огнището на COVID-19 в Китай, се очакваше, че Традиционна китайска медицина (TКM) може да има основна роля в терапията на инфекцията с SARS-CoV-2 или поне за облекчаване на нейните симптоми. В тази връзка до 22 февруари 2020 г. е проведено наред със стандартно медикаментозно лечение, още лечение чрез ТКМ срещу COVID-19 в Китай при 60 107 пациенти. Било е констатирано, че при 92% от заразените прилагането на ТКМ скъсява периода на оздравяване с около 2 дни, в зависимост от степента на развитие на болестта. Пациентите с леки клинични прояви са приемали в повечето случаи само ТКМ. Само 5% от пациентите са проявили по-лоши клинични признаци. Формулата Qingfei Paidu Decoction (QPD) е една от най-прилаганите в това национално изследване, в което участват няколко хиляди доктори. В резултат на ефективното ѝ действие, QPD е утвърдена като лекарско предписание от Националната здравна комисия на Република Китай в шестото издание на “Ръководство за диагноза и терапия при Covid-19”. Тази формула се състои от 21 компонента – билки и минерали. Прилагенето ѝ показва ефективност от 92% при пациенти на всички етапи от развитието на болестта, включително хора, излекувани и изписани. А случаите, когато клиничните симптоми са изчезнали, остават стабилни без влошаване или значително подобрение. Благоприятните ефекти на QPD са очевидни след 6 дни лечение с резултати от компютърна томография на гръдния кош, при които трахео-бронхиалната сянка е нормална и възпалението също се потиска, в съответствие с теорията и практиката на прилагането на QPD. В опита си да идентифицират основните съставки на QPD и да изследват неговия фармакологичен механизъм срещу инфекция с COVID-19, Yang et al. прилагат интегриран мултидисциплинарен подход – in silico метод, която включва фармакологична мрежа и молекулярна мрежа на данни от химичен анализ. Екипът чрез UPLC-MS анализ идентифицира в QPD 129 съединения, групирани в 14 групи, където флавоноидите представляват 45% от всички групи, 15% гликозиди, 10% карбоксилни киселини, 5% сапонини и по-малко от 3% терпеноиди.
Действието на различни представители от флавоноидните подгрупи за подтискане развитието на вирусната инфекция от SARS-CoV 2 може да се прояви чрез различни клетъчни и биохимични механизми. Един от тях е подтискането на ензими при коронавирусния цикъл на инфекция. Смята се, че един от главните ензими, осигуряващ функционални (неструктурни) компоненети на вируса, е PLpro при SARS-CoV 2 и 3CLpro – при SARS-CoV. Други значими неструктурни протеини на SARS-CoV-2 за неговия възпроизвеждащ се цикъл са РНК-зависима ДНК полимераза (RdRp) и хеликаза. Установено е, че SARS-CoV 2 PLpro значително се инхибира от флавоноидите томатин А-Е (IC50 = 5.0–14.4 μM) bavachinin, neobavaisoflavone, isobavachalcone, 4′-O-methylbavachalcone, psoralidin, corylifol A (IC50 = 4.2–38.4 μM), кверцетин, галокатехин галат, епигалокатехин галат (IC50 = 47–73 μM), папирифлавонол A (IC50 = 3.7 μM), Xanthoangelol E (IC50 = 1.2 μM) и други флавоноидни представители. NTP-аза/хеликаза притежава активност за размотаване на dsDNA, както и активност на ATPase, позволявайки на хеликазата да се транслоцира заедно с нуклеиновите киселини чрез хидролизиращ АТФ. Според Lee, et al. кверцетин, при IC50 = 8.1 μM, подтиска SARS-CoV NTP-аза/хеликазa – базираното размотаване на двойноверижната ДНК. А мирицитин и скутуларин са ефективни инхибитори АТФ-азната активност на хеликаза при IC50 стойности 2.71 и 0.86 μM, съответно.
Мирицитин и няколко гликозида на кверцетин, както и други фенолни съединения, проявяват както ACE2, така и ACEIn инхибиторно действие.
До тук са представени доказателства за подтискане на различни стадии от коронавирусния цикъл на възпроизводство. Наред с това са проведени и проучвания за десетки съединения чрез компютърен молекулярен скининг за тяхна потенциална възможност за въздействие на някои клетъчни механизми при коронавирусната инфекция. TMPRSS-2 е вече известен с участието си в инокулацията и репликация на вируса inluenza, SARS-CoV, SARS-CoV 2. Чрез in silico метод е дадено становище от няколко автора, че няколко флавоноида имат потенциал да се свърват с TMPRSS-2, като особенно много се отнася за силибин /флавонолигнан от бял трън (Silybum marianum L.)/ и изогемихалкон Б /(напр. в представители от род Хлебно дърво (Artocarpus)/.
I. Теоретични предпоставки за създаването на изследвания терапевтичен подход
При SARS-CoV 2 (Covid-19) клетъчният имунен отговор, особено през първите две-три седмица след заразата, се изразява с натрупване на мястото на заразата най-много на белите кръвни клетки еозинофили, неутрофили, и моноцити/макрофаги. Там се предизвиква неутрализиране на вируса, както възпалителни и други реакции. Същевременно в кръвната плазма се отчита в повечето от случаите намаляване на количеството на тези видове левкоцити. За посоченото преобладаващо намаление при кръвни проби на някои от видовете бели кръвни клетки е при по-голямата част от случаите, като често има намаление в първите дни след заразата и на други левкоцити, напр. базофили.
Много от представителите на флавоноидите имат антивъзпалително, антихипертензивно, антиангиогенно, хепатопротекторно, антиоксидантно, невропротекторно и др. действия при човека и животни. Особено ефективни при вирусни инфекции, вкл. Инфлуенца А, подтип (H1N1, H5N2, H7N3 и H9N2), SARS-CoV, SARS-CoV-2, Респираторно-синцитиален вирус, Херпес симплекс вирус тип 1 и 2 и др., са подгрупите флавоноли, флавони, изофлавони, халкони, както и някои индивидуални флавоноиди от други подгупи.
 Уместно е да се представят поне някои аспекти относно фармакокинетиката на флавоноидите при взаимодействието им с някои левкоцити и участието им в клетъчния имунен отговор. В тънките и дебелите черва флавоноидите постъпват под тяхната гликозидна или агликонна форма. Агликоните преминават пасивно чревната бариера, докато преносът на флавоноидните гликозиди се осъществява чрез натриево-глюкозен контранспортер-1. Агликонните форми са приети перорално в нативен вид или се правръщат в такива чрез ензими хидролизиращи и отделящи гликозидния остатък. Тези ензими се отделят от ентероцити и от микробиалната флора в червата. В ентероцитите или в хепатоцитите агликоните метаболизират в глюкуронирани, сулфатирани и/или метилирани флавоноиди. Глюкуронирани форми на флавоноидите са най-многото предствители на флавоноидите в лимфния поток и кръвната плазма. Лимфните компоненти флавоноиди се сливат в кръвния поток през гръдния канал. Съобщава се, че при плъхове в белия им дроб се натрупва кверцетин.
Съществуват данни от различни източници, че флавоноиди се свързват и влияят на неурофили, еозинофили и макрофаги.
Механизмът на действие на различните флавоноиди върху белите кръвни клетки може да бъде различен. Метаболитните процеси (по отношение на фармакодинамиката), предложени за отразяване на флавоноидно-медиирана имуномодулация на макрофаги, включват понижаване на гликолитичната активност, наблюдавано за всички изследвани флавоноиди; повишена антиоксидантна защита; противовъзпалително препрограмиране на Цикъла на Кребс (главно от кверцетин); осмотична регулация (от нарингин) и мембранна модификация (от нарингенин). Съществено е също, че редица изофлавони се свързват с естрогенните рецептори на макрофаги както и B-клетки, CD4+ T-клетки, CD8+ T-клетки, NK-клетки, плазматични дендритни клетки, моноцити и моноцито-производни дендритни клетки. Естрогенните рецептори на макрофагите са характерни както при жените, така и при мъжете.
Химическият състав на билката котешка стъпка (Clinopodium vulgare L.), събрана в планина Родопи и/или околностите на гр. София във фаза бутонизация-начало на цъфтеж, показва високо съдържание на флавоноиди и други фенолни съединения. Преобладават флавони, розмаринова киселина, флавоноли, хлорогенова киселина, кафена киселина.
Съществуват изследвания, че производни на хлорогеновата киселина: кафена киселина, розмаринова киселина, цикорена киселина и др. имат антивирусни свойства спрямо Херпес симплекс вирус (HSV), Инфлуенца A и имунодефицитeн вирус (HIV). Обаче резултати от направени изследвания отразяват, че антивирусната активност на кафеената киселина се е увеличила над 100 пъти чрез добавяне на катиони като Fe3+ или аниони, като молибдат и фосфат. Тестовете за клетъчна токсичност на хелатите на кафената киселина показват, че те имат ниска токсичност. Кафената киселина в хелатна форма с Fe3+ е тествана срещу осем щама вируси, включително от различни семейства. Хелатите на кафената киселина най-вече са ефективни срещу HSV1 и HSV2, но също проявяват умерена активност срещу Vaccinia virus и VSV-Ebola псевдотипен вирус.
Данните за високата хелатираща способност на много от подвидовите флавоноиди с метални йони, като Cu2+, Fe2+, Fe3+, Zn2+, е представена в много източници. Сами по себе си посочените катиони са окислители. Обаче повечето техни хелатни комплекси с флавоноиди имат по-висока антиоксидантна активност спрямо същите флавоноиди, които не са свързвани с катиони.
Освен с метални катиони обаче, съществуват и доказателства, че някои флавоноиди образуват комплекси и с метални наночастици чрез техните свободни π-електрони и карбонилна група. Кверцетин и сантин имат силна хелатираща способност с медни наночастици. Кверцетин също може да се свързва, да покрива и да стабилизира вече получени сребърни наночатици. Същото се отнася за богат на флавоноиди екстракт от лен (Linum usitatissimum L.) и екстракт от коралова лоза (Antigonon leptopus).
Същестуват множество in vitro и in vivo изледвания за антивирусното действие на сребърни и медни наночастици, вкл. и при коронавирусна инфекция.
 Целта на настоящата разработка е да се получи и изследва върху доброволци, заразени с Covid-19, терапевтична смес, получена при контролирано комбиниране на тинктура от котешка стъпка и други екстракти от билки, богати на флавоноиди и производни на хлорогеновата киселина, със сребърна или медна колоидна вода.
II. Методология на новия метод за терапия при SARS-CoV-2 (Covid-19) и модел за прилагането му при пациенти
Подходът се състои в интегриран модел, включващ няколко естествени терапевтични състава на екипа ни, приложени поетапно. През първите 6 дни от появата на началните симптоми се започва с прилагането на нов метод, създаден от автора на статията.
 Използва се 25 ppm воден колоиден разтвор на смес от сребърни наночастици (NP) и сребърни катиони в съотношение около 50:50 или 25 ppm смес от медни NP и медни катиони в съотношение около 50:50, които сме обозначили като „медна вода” и „сребърна вода”. Колоидните разтвори като смес от NP и катиони са получени чрез електролиза и са продукт на фирмата The Colloidal Company, Англия. Приемът е според указаните от производителя дневни дози. Вносител за България е Балев Био.
Постановка на метода: Към 10 ml медна или сребърна вода се добавят 20-30 ml дестилирана вода, загрята до 50-70 градуса целзий. Непосредствено след това се добавят 35-39 капки тинктура от котешка стъпка (66 алк.%) и след 15 мин. при периодично разбърване се добавят 40-45 капки от тинктурата АИ10ХЕРБ (66 алк.%) на фирма Хербалкан . Описаните дози са за един прием. Същото се повтаря още веднъж през деня. За следващия ден се прави нова смес. Съставът на АИ10ХЕРБ е от билки с преобладаващо противовъзпалително действие и също съдържа висока концентрация на флавоноли, флавони, изофлавони, различни фенолни киселини, витамин С и др.
 При смесването на колоидната вода с извлека от котешка стъпка и поддържане за 15 мин. на посочената температура се осигуряват химични условия за образуването на хелатни комплекси. Добавянето след това на излек от други билки, богати на фенолни съединения и вит. С, допринася както за допълващо хелатиране на несдвоените NP и катиони, така също и би осигурило редуциране (електронно възстановяване) на някои евентуално окислени съединения при взаимодеиствието им с наличните катиони. А предпоставката да се приложи извлек от котешка стъпка в приложния метод е представена в част I на текста.
 Методът е изследван върху 37 доброволци, като ефектът е отчетен по клинични симптоми, характерни за вируса. При всички 37 пациента е проведен RT-PCR тест и са констатирани положителни резултати. Доброволците са между 14 и 65 години. С изключение на един участник на 14 г., останалите са в диапазона 32-65 г. – средно 43 години. При всички участници приемът на средствата по този метод е започнал между първия и четвъртия ден от първите проявени симптоми, като са констатирани два или повече от следните: умора, болки в мускулите, температура, треска, намалено обоняние, кашлица, анемично-подобни симптоми.
От 7-ия ден се спира приемът на сребърна или медна колоидна вода в комбинацията с тинктурата от котешка стъпка и се продължава с прием на минералите цинк, селен и желязо, съвместно с тинктура от: сладък пелин, рейши, широколистен живовлек и кръвен здравец и вит. D3.
Смесването на посочените тинктури с минералните елементи е по същия способ, приложен с колоидната медна вода – в малко топла вода. По този начин се получават стабилни хелатни комплекси, като нашата цел е да се образуват комплекси между приложените минерали с флавоноиди и производни на хлорогеновата киселина, съдържащи се в подбраните билки (аналогично на веществата в котешката стъпка).
Като контролна група са включени 23 доброволци между 26 и 63 г. – средно 44,5 години.
 Участниците както от контролната група, така и от опитната група за прилагане на новия метод, са потърсили лекарски преглед при първите симтоми, като преобладаващо е било от личния лекар. При всички е назначено извънболнично лечение по следната схема, която е приложена еднакво при двете включени в нашето изследване групи: цинк, селен, вит. С, вит. D3 и пробиотик в указаните препоръчителни дневни дози; 3 бр. (1 сутрин и 2 вечер) Аспирин Протект 100 мг, в случай че пациентът не приема други противосъсирващи фармацефтични средства. Следи се показателя INR и ако той значително се е намалил (влошил), то се взема по-голяма доза противосъсирващо средство под лекарско предписание и наблюдение. Извършва се ежедневно инхалация с етерични масла или етеричнно маслени билки. Пациентите от контролната група, които до 9-10-ти ден са с продължаваща симптоматика, по наша препоръка са потърсили повторна лекарска помощ и някои от тях са хоспитализирани.
Няма летални случаи. Изследването е проведено за периода 20.10.2020 г. – 20.12.2020 г.
III. Резултати и обсъждане
Преминаването на симтомите е за 3 до 9 дни след започването на терапевтични курс. От данните в табл. 1 (виж прилож. 1) се отчита, че най-високият процент на пациенти с преминали симптоми е от 4-ти до 6-ти ден (вкл.) след започването на приема – около 70% (26 човека), като сумарно за периода 3-ти – 6-ти ден е около 75% (28 човека). На 7-ми – 8-ми ден без симптоми са около 22% (8 човека), а на 9-ти ден – 3% (1 човек). В постановката на изследването не са включени допълнителни изследвания за установяване до каква степен е преминала инфекцията от заразата на осмия и следващите дни от терапията. Отчетен за 8-те дни на терапия е само положителният ефект по отношение на преминаването на типичните за вируса симптоми при участниците. Възможно би било при пациенти с по-различна степен на кличнична проява, например по показатели в кръвната картина, да е необходим по-дълъг период на терапия до пълно излекуване.
При контролната група преминаването на симптомите на участниците е между 13-ти и 26-ти от началото на терапията, назначена от съответния лекуващ лекар, който лично са избрали да посетят. Най-много без симптоми от контролната група са за периода 17-ти и 24-ти ден. Отчита се достоверна разлика на опитния вариант от контролата при p ≤ 0,05 (статистически обработени данни).
Въпреки, че от 7-ми ден от началото на терапията се започва прием на нови средства, то нашето становище е, че приложената смес до 6-ти ден (вкл.) по метода на автора дава убедително добри резултати за твърдение, че е подходящa за значително подпомагане при лечението след зараза с Covid-19. Становището е на базата на процента заразени пациенти с преминали симптоми за отчетения период и сравнено статистически с контролна група.
Всичките посочени до тук средства са за перорално приложение. Да не се дава на бременни и на деца под 7 годишна възраст, поради неустановена за тях дневна доза.
 IV. Заключение
 Преминаването на симптомите е за 3 до 9 дни след започването на терапевтичния курс. Най-висок процент на пациенти с преминали симтоми се отчита от 4-ти до 6-ти ден (вкл.) след започването на приема – около 70%, като сумарно за периода 3-ти – 6-ти ден е около 75%.
 Идеята на автора е относно ефективно действащите срещу вируса елементи мед и сребро (било то под формата на наночастици или свободни йони) да бъдат транспортирани чрез хелатиране от съединения на флавоноидния ред до тези бели кръвни телца от клетъчния имунен отговор, които пряко участват в инфекцията и са в непосредствено взаимодействие с вируса. Като допълнение за ефекта, то и несвързаните в метални комплекси флавоноиди по литературни данни проявят ограничаване на жизнения цикъл на вируса, както противовъзпалителено и други свързани действия (виж Въведение). Установихме, че pH на сместа тинктура от котешка стъпка + колоидна вода в дадената пропорция е малко над 7 и то е подходящо за образуването на стабилни хелатни комплекси. Приемът е на гладно. И като допълващ ефект, излишъкът от несдвоените с металите флавоноиди би могъл да се свърже със свободните катиони в организма и да осигури аналогично действие на горе описаното. Обосновката за създаването на този лечебен метод относно някои аспекти за фармококинетиката на приложените средства е дадена в точка I на материала.
 V. Изводи
 1. Установено е, че сместа, получена при контролирано комбиниране на тинктура от котешка стъпка и други екстракти от билки, богати на флавоноиди и производни на хлорогеновата киселина, със сребърна или медна колоидна вода, подобрява оздравителния процес при зараза със SARS-CoV-2. Като терапията е започната от 1-ви до 4-ти ден от първите симптоми.

2. Установено е, че преминаването на типичните за инфекцията симптоми е от 3 до 9 дни след започването на терапевтичния курс. Най-висок процент на пациенти с преминали симптоми се отчита от 4-ти до 6-ти ден (вкл.) след започването на приема – около 70%, като сумарно за периода 3-ти – 6-ти ден са около 75%.

Използвана литература ➥